Loading...
#สังคมอยู่ยากแล้ว!!! "ทนายเกิดผล" ลากไส้แค่กดไลค์ ก็กลายเป็นคดี ลั่นถ้ามันเที่ยงตรงไม่ได้ ก็ขออย่าให้มันเอียงจนน่าเกลียด (รายละเอียด) | SarakNew
Home » » #สังคมอยู่ยากแล้ว!!! "ทนายเกิดผล" ลากไส้แค่กดไลค์ ก็กลายเป็นคดี ลั่นถ้ามันเที่ยงตรงไม่ได้ ก็ขออย่าให้มันเอียงจนน่าเกลียด (รายละเอียด)

#สังคมอยู่ยากแล้ว!!! "ทนายเกิดผล" ลากไส้แค่กดไลค์ ก็กลายเป็นคดี ลั่นถ้ามันเที่ยงตรงไม่ได้ ก็ขออย่าให้มันเอียงจนน่าเกลียด (รายละเอียด)

Written By Best Newsth on Friday, May 12, 2017 | 7:50:00 PM
วันที่ 11 พ.ค.60 ในเพจ เกิดผล แก้วเกิด ทนายความชื่อดัง โพสต์ข้อความระบุว่า...

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 34 บัญญัติไว้ว่า…
บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อความหมายโดยวิธีอื่น การจํากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทํามิได้ เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของ บุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือเพื่อป้องกันสุขภาพของ ประชาชน

การกด Like ในคอมเม้นที่ปรากฎใน Facebook เป็นเพียงการแสดงความรู้สึก ว่าชอบ หรือไม่ชอบ โกรธ หรือ เกลียด ฯลฯ อันเป็นสิทธิพื้นฐาน ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 34 รับรองไว้
การแสดงความรู้สึกว่าชอบ หรือไม่ชอบ ไม่ใช่การรับรอง ตามความหมายที่พนักงานสอบสวนยัดเยียดถ้อยคำกล่าวหาไว้ในหมายเรียกพยาน ที่ปรากฎ ใน Facebook

การกด Like เป็นเรื่องของความรู้สึกส่วนตัว ไม่เกี่ยวกันกับว่า ความรู้สึกชอบหรือเกลียด จะเป็นการรับรอง หรือ ปฎิเสธ บทความนั้นๆ
การออกหมายเรียกและเน้นย้ำข้อความว่า เป็นการรับรองขัอความ เป็นการยัดเยียดแบ่งข้าง อย่างชัดเจน
พนักงานสอบสวนต้องรวบรวมหลักฐาน เพื่อพิสูจน์ถูกผิด ตามพยานหลักฐาน มิใช่ออกหมายเรียกเพื่อบีบให้พยานเลือกข้างระหว่างผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหา

ถ้าพยานกด Like โดยใช้สัญลักษณ์เป็นรูปใบหน้ารังเกลียด หรือ โกรธ ใต้โพตส์หรือคอมเม้น ซึ่งเป็นแสดงอารมณ์ว่า ไม่ชอบ หรือไม่เห็นด้วย กับโพสต์ ของ ร.ต.อ.วัชรินทร์ พนักงานสอบสวนก็คงไม่ออกหมายเรียก และให้เหตุผลในการออกหมายเรียบแบบน่าเกลียดขนาดนี้แน่นอนถ้าบังเอิญ ท่านผู้การ พูดหรือโพสต์ หมิ่นประมาท ผู้กองบ้าง แล้ว มีคนมากด Like เพราะชอบ พนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกและให้เหตุผลเหมือนออกหมายเรียก ส.ต.อ.จักรพงษ หรือไม่ การบังคับใช้กฎหมาย ถ้ามันเที่ยงตรงไม่ได้ ก็ขออย่าให้มันเอียง จนน่าเกลียดขนาดนั้นเลย นะครับ