Loading...
#ดูไว้นะ!!! "ทนายเกิดผล" ชี้ชัด ออกใบสั่งได้ แต่ห้ามเรียกเก็บ ใบอนุญาตขับขี่ รู้แล้วแชร์ด่วน!!! (รายละเอียด) | SarakNew
Home » » #ดูไว้นะ!!! "ทนายเกิดผล" ชี้ชัด ออกใบสั่งได้ แต่ห้ามเรียกเก็บ ใบอนุญาตขับขี่ รู้แล้วแชร์ด่วน!!! (รายละเอียด)

#ดูไว้นะ!!! "ทนายเกิดผล" ชี้ชัด ออกใบสั่งได้ แต่ห้ามเรียกเก็บ ใบอนุญาตขับขี่ รู้แล้วแชร์ด่วน!!! (รายละเอียด)

Written By Best Newsth on Saturday, June 10, 2017 | 7:07:00 PM




เรื่องการออกใบสั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจกับผู้ขับขี่รถตู้โดยสารประจำทาง นับว่าเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันไม่หยุด เพราะเนื่องจากรถบางคันต้องใช้ใบขับขี่ในการใช้รถด้วย และเมื่อโดนเจ้าหน้าที่ยึดใบขับขี่ไปทำให้ไม่สามารถทำงานได้ จนกลายเป็นปัญหาขึ้นมา ต่อมา ทนายเกิดผล แก้วเกิดได้ออกมาพูดเรื่องนี้ว่า "ออกใบสั่งได้ แต่ห้ามเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่รถโดยสารสาธารณะ ประเภท ที่ต้องใช้ใบอนุญาตขับขี่รถควบคู่กับ ระบบบันทึกข้อมูลการเดินทาง (จีพีเอส) ผู้ชับขี่รถสาธารณะที่ต้องใช้ใบขับขี่ควบคู่ GPS ปริ๊นและติดไว้กระจกหน้ารถ เลยครับ"



เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับรถโดยสารสาธารณะ ตามหนังสือ ตร.ด่วนที่สุด ที่ 0011.14/1191 ลง 4 เม.ย. 60 เรื่องการวางแนวทางการปฏิบัติและการบูรณการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ ระบุเกี่ยวกับการยึดใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับขี่รถโดยสารสาธารณะไว้แล้วนั้น

เนื่องจาก ตร. ยังได้รับข้อร้องเรียนของผู้ประกอบการรถตู้โดยสารสาธารณะ เกี่ยวกับการถูกยึดใบอนุญาตขับขี่ของผู้ขับขี่รถตู้โดยสารสาธารณะอยู่ ซึ่งตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 140 วรรคหนึ่ง ได้ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าพนักงานจราจร สามารถใช้ดุลยพินิจพิจารณาได้ว่าจะเรียกเก็บใบอนุญาตขับขี่ไว้หรือไม่นั้น



สำหรับกรณีรถโดยสารสาธารณะที่ต้องใช้ใบอนุญาตขับขี่ควบคู่กับระบบบันทึกข้อมูลการเดินทาง (จีพีเอส) ที่กรมขนส่งทางบกบังคับใช้ ให้ออกใบสั่งโดยไม่ยึดใบอนุญาตขับขี่ เพราะมีระบบการควบคุมของทางราชการอยู่แล้ว และให้ผู้บังคับบัญชาประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้น ให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติไปในแนวทางที่ ตร. ได้เคยสั่งการไว้